15th September 2012

2012 Shanghai Chinese Dragon Boat Race: Shanghai
 (2012 上海世界华人龙舟邀请赛: 上海青蒲)
 • DSC 1102
 • DSC 1104
 • DSC 1107
 • DSC 1117
 • DSC 1118
 • DSC 1120
 • DSC 1121
 • DSC 1122
 • DSC 1123
 • DSC 1124
 • DSC 1125
 • DSC 1127
 • DSC 1132
 • DSC 1133
 • DSC 1134
 • DSC 1135
 • DSC 1136
 • DSC 1137
 • DSC 1138
 • DSC 1139
 • DSC 1140
 • DSC 1141
 • DSC 1142
 • DSC 1144
 • DSC 1146
 • DSC 1147
 • DSC 1148
 • DSC 1150
 • DSC 1151
 • DSC 1152
 • DSC 1153
 • DSC 1154
 • DSC 1155
 • DSC 1156
 • DSC 1157
 • DSC 1158
 • DSC 1159
 • DSC 1160
 • DSC 1161
 • DSC 1162
 • DSC 1163
 • DSC 1164
 • DSC 1165
 • DSC 1166
 • DSC 1167
 • DSC 1168
 • DSC 1169
 • DSC 1170
 • DSC 1171
 • DSC 1172
 • DSC 1173
 • DSC 1177
 • DSC 1179
 • DSC 1180
 • DSC 1181
 • DSC 1184
 • DSC 1185
 • DSC 1186
 • DSC 1187
 • DSC 1188
 • DSC 1189
 • DSC 1191
 • DSC 1192
 • DSC 1193
 • DSC 1194
 • DSC 1195
 • DSC 1196
 • DSC 1199
 • DSC 1200
 • DSC 1201
 • DSC 1203
 • DSC 1204
 • DSC 1205
 • DSC 1206
 • DSC 1207
 • DSC 1208
 • DSC 1209
 • DSC 1210
 • DSC 1211
 • DSC 1212
 • DSC 1213
 • DSC 1214
 • DSC 1215
 • DSC 1216
 • DSC 1217
 • DSC 1218
 • DSC 1222
 • DSC 1223
 • DSC 1224
 • DSC 1225
 • DSC 1226
 • DSC 1227
 • DSC 1228
 • DSC 1229
 • DSC 1230
 • DSC 1231
 • DSC 1232
 • DSC 1233
 • DSC 1234
 • DSC 1235
 • DSC 1238
 • DSC 1239
 • DSC 1242
 • DSC 1243
 • DSC 1244
 • DSC 1245
 • DSC 1246
 • DSC 1247
 • DSC 1249
 • DSC 1250
 • DSC 1251
 • DSC 1252
 • DSC 1253
 • DSC 1254
 • DSC 1255
 • DSC 1257
 • DSC 1258
 • DSC 1261
 • DSC 1262
 • DSC 1265
 • DSC 1266
 • DSC 1267
 • DSC 1268
 • DSC 1269
 • DSC 1271
 • DSC 1272
 • DSC 1273
 • DSC 1274
 • DSC 1276
 • DSC 1277
 • DSC 1278
 • DSC 1280
 • DSC 1281
 • DSC 1282
 • DSC 1283
 • DSC 1284
 • DSC 1285
 • DSC 1286
 • DSC 1287
 • DSC 1288
 • DSC 1289
 • DSC 1291
 • DSC 1292
 • DSC 1293
 • DSC 1295
 • DSC 1296
 • DSC 1297
 • DSC 1298
 • DSC 1299
 • DSC 1305
 • DSC 1306
 • DSC 1307
 • DSC 1308
 • DSC 1309
 • DSC 1313
 • DSC 1314
 • DSC 1316
 • DSC 1317
 • DSC 1321
 • DSC 1323
 • DSC 1324
 • DSC 1325
 • DSC 1326
 • DSC 1327
 • DSC 1329
 • DSC 1331
 • DSC 1332
 • DSC 1333
 • DSC 1334
 • DSC 1338
 • DSC 1339
 • DSC 1341
 • DSC 1342
 • DSC 1343
 • DSC 1344
 • DSC 1345
 • DSC 1346
 • DSC 1348
 • DSC 1349
 • DSC 1350
 • DSC 1351
 • DSC 1352
 • DSC 1353
 • DSC 1356
 • DSC 1357
 • DSC 1358
 • DSC 1359
 • DSC 1360
 • DSC 1361
 • DSC 1362
 • DSC 1363
 • DSC 1366
 • DSC 1367
 • DSC 1368
 • DSC 1369
 • DSC 1370
 • DSC 1371
 • DSC 1372
 • DSC 1376
 • DSC 1377
 • DSC 1378
 • DSC 1379
 • DSC 1381
 • DSC 1382
 • DSC 1387
 • DSC 1389
 • DSC 1390
 • DSC 1392
 • DSC 1394
 • DSC 1395
 • DSC 1397
 • DSC 1399
 • DSC 1400
 • DSC 1402
 • DSC 1403
 • DSC 1404
 • DSC 1406
 • DSC 1410
 • DSC 1413
 • DSC 1414
 • DSC 1418
 • DSC 1419